تبلیغات
آوای زندگی - هیچ وقت زود قضاوت نکنید!
 
آوای زندگی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
دوشنبه 21 دی 1394 :: نویسنده : ناصر مسکینی

سیدی از خانواده محترمین مشهد می گوید :
" نزدیک 14 سال بود که از مشهد به تهران رفته بودم و در سنه 1317 برای زیارت ، به مشهد مراجعت کردم و همشیره ام ، همسر مرحوم نظام التّولیه ، امانتی به من سپرد که در مشهد به مرحوم حاج شیخ حسنعلی (رحمة الله علیه) برسانم .
باری ، در همان نخستین روز ورود به مشهد به قریه نخودک رفتم و امانت را در خانه مرحوم شیخ دادم و گفتم که :
" اگر فرمایشی نیست ، به شهر بازگردم"

حاج شیخ پیغام دادند که داخل خانه روم. پیش خود اندیشیدم که من مردی آلوده به گناهم و قابلیت محضر آن بزرگ را ندارم و از ملاقات با ایشان خجل بودم ، به همین سبب گفتم :
" من کاری ندارم ، اگر ایشان را فرمایشی نیست ، بازگردم "

این بار هم قاصدی از طرف ایشان بیرون آمد و گفت :
" حضرت شیخ می فرماید " ما را با تو کاری هست ، داخل شو "

 

من پنداشتم که حضرت شیخ مرا با برادرم که در خدمت ایشان رفت و آمدی داشت اشتباه کرده اند ، اما چون به خدمت ایشان رفتم نام مرا بردند و از من و برادرم احوالپرسی کردند و آن وقت دریافتم که ایشان اشتباه نکرده اند.

سپس به من فرمودند :
" فلانی ! اگر بی عاری های جهان را تقسیم می کردند ، بیش از این سهم تو نمی شد. دیگر باید از معصیت و گناه توبه کنی ، چرا در نماز خود کاهلی کرده ای ؟! باید که از این پس در این کار اهتمام کنی."

بی درنگ پذیرفتم
پس از آن فرمودند " باید که از شرب خمر احتراز جوئی "
این را نیز در باطن خود قبول کردم که دیگر گرد این کار نگردم
آنگاه فرمودند " باید که از زنهای بدکاره چشم بپوشی "

ولی من از فرط آلودگی و علاقه ای که به این عمل زشت داشتم ، نتوانستم بپذیرم که از آن عمل اجتناب خواهم کرد و پیش خود اندیشیدم که با متعه کردن آنان ، مشکل این معصیت را حل خواهم کرد. اما ناگهان حضرت شیخ فرمودند :
"زنهای بدکاره رعایت عده نمی کنند و به این سبب متعه کردن آنان هم رفع اشکال نمی کند ، باید صرفنظر کنی . به شهر بازگرد و غسل توبه بجای بیاور و به زیارت حضرت امام رضا علیه السلام مشرف شو و بلیط مراجعت به تهران را همین امروز تهیه کن که فردا عصر بازگردی. در گاراژ ، دو اتوبوس آماده ی رفتن به تهران است . با نخستین اتوبوس که نو و تازه است مرو و با اتوبوس دیگر که اندکی کهنه تر است حرکت کن "

عرض کردم " من 14 سال است که از مشهد دورم . اینک یک روز بیش نیست که آمده ام و هنوز موفق به دیدار خویشان و آشنایان هم نگردیده ام"

فرمودند :
"صلاح تو در این است که بازگردی و فردا عصر در شهر نزد من بیا تا به تو دستوری دهم و پس از آن به تهران بازگرد"

خواهی نخواهی طبق دستور حضرت شیخ عمل کردم و فردای آن روز به خدمتش رفتم و ایشان دستوری فرمودند و غروب همان روز با اتوبوس دوم به جانب تهران حرکت کردم.

چهار فرسنگ از سبزوار نگذشته بودیم که ناگهان دیدم اتوبوس اول ، چپ شده و مسافرین و سرنشینان آن خون آلوده و مجروح شده اند. چند تن از آنان را با اتوبوس ما به بیمارستان رسانیدند. آن وقت دانستم که سرّ دستور حضرت شیخ در حرکت با اتوبوس دوم این بوده است.
اما چون به تهران رسیدم ، ملاقات دوستان پیشین دست داد. آنها مرا با خود به کافه ای در میدان توپخانه بردند و نیمه شب مست و لایعقل از آنجا بیرون آمدم.
چون به زنی دسترسی نبود ، ناچار پسر هرزه ای را با خود به خانه بردم لیکن از فرط مستی بی آنکه عمل خلافی از من سر بزند ، لباس پوشیده روی تخت دراز کشیدم ، اما هنوز خوابم نبرده بود که ناگهان مرحوم حاج شیخ را دیدم که بر بالین من ایستاده اند و می فرمایند :

"ابوالقاسم ! خجالت نمی کشی ؟! حیا نمی کنی ؟! مگر تو توبه نکرده بودی؟! به همین زودی توبه خود را شکستی و می خواهی گناهی بدتر از زنا مرتکب شوی ؟!

از این گفته ها به خود آمدم و چشم های خود را مالیدم که شاید خواب آلوده و مستم و این منظره در جلوی چشمم تجلی کرده است ، لیکن دیدم خواب آلودگی نیست و به حقیقت حاج شیخ بر بالینم ایستاده اند و سخت بر من می تازند.

من از شدت ترس ، سراپا لرزان بودم ، اما پس از چند لحظه حاج شیخ درب را محکم به هم کوفتند و خارج شدند به طوری که آن پسرک از صدای درب که در ساختما پیچید از خواب پرید و پرسید :
" چه خبر شده است؟!"

گفتم :" دزد آمده است .برخیز و زود از این خانه برو که ممکن است خطری برای تو پیش بیاید"

خلاصه دو ساعت پس ازنیمه شب بود که پسر را به درب خانه آوردم و درشکه ای را که می گذشت صدا کردم و اُجرتی دادم تا او را به میدان توپخانه برساند و وجهی هم به آن پسر بخشیدم . ولی تا بامداد خواب به چشمم راه نیافت.

یک سال از این ماجرا گذشت و من دیگر در این مدت بدنبال چنین عملی نرفتم تا آنکه در یکی از شبهای زمستان ، بانوی بیوه ای که با من ارتباط داشت با اصرار از من دعوت کرد تا به خانه اش بروم ، ولی چون آخر شب لباس های خود را بیرون کردم تا برای خواب آماده شوم ، باز ناگهان حاج شیخ را دیدم کنار تخت ایستاده اند و می فرمایند :
" سید! حیا نمی کنی ؟! این چه توبه ای بود که تو کردی ؟!"

با دیدن این منظره از جای برخاستم و با لباس زیرین از خانه خارج شدم و چنان پریشانحال بودم که آن زن پنداشته بود که مرا جنونی عارض گردیده است.

باری به همان حال به خانه بازگشتم و از دیوار به داخل منزل رفتم و پس از چند روز لباسهایم را برایم آوردند.
باز پس از مدتی چند تن از دوستان مرا با اتومبیلی به کرج بردند. در میان ایشان زنی هم دیده می شد. قبل از رفتن به آنها گفتم :
" مرا با خود نبرید که موجب مشکلاتی خواهم گردید "
در نیمه ی راه اتومبیل چپ شد و آسیب دید. من از آنان جدا شدم.
پس از چند سال یک شب در خیابان با زنی مواجه شدم و او را به خانه بردم ، اما چون زن به خانه من آمد تبی شدید او را گرفت و حالش چنان وخیم شد که دست به دعا برداشتم که :
" خدایا ! این زن در اینجا تلف نشود ، من دیگر گرد چنین کارهایی نخواهم گشت "

چون صبح شد ، حال آن زن بهبود یافت . وجهی به او دادم و جوابش کردم و به همین ترتیب دیگر گرد اینگونه هرزگی ها نگردیدم ، ولی گاهگاه دمی به خمره می زدم.

تا بامداد یکروز تابستان ، زنگ در صدا کرد ، من با ناراحتی از بستر استراحت برخاستم و به پندار اینکه رفتگر محله است ، خواستم به او اعتراض کنم ، اما چون درب را گشودم کسی را در لباس رفتگران دیدم که پیش از آنکه مجال سخن گفتن به من بدهد گفت :
" آقا سید ! تو که دعوی داری به حاج شیخ حسنعلی ارادت می ورزی ، چرا گرد این چنین اعمال خلاف می گردی؟!" و خطاها و گناهان مرا یک یک برمی شمرد.

من در این حیرت بودم که چگونه و از چه طریق این مرد ناشناس از اعمال پنهانی من آگاهی دارد.

چون سخنانش پایان یافت ، گفت " پس دیگر منتظر گوشمالی باش تا آدم شوی " و چند قدمی دور شد و ناگهان از چشمم ناپدید گردید.

هر چه این طرف و آن طرف خیابان که در آن بامداد ، خلوت بود نگریستم ، کسی را ندیدم. از عطار جنب منزل پرسیدم :
"این مرد را با این کیفیت ندیدی؟" او هم اظهار بی اطلاعی کرد.

اما چند روزی نگذشته بود که گرفتاری هایی برای من آغاز شد و مجبور گردیدم که چند ماهی از تهران خارج شوم و این توفیقی بود که مرا از ارتکاب گناه نگاه می داشت و به همین سبب ، رفته رفته در من روشنی و صفایی پدید آمد.
روزی به آن مرد بزرگ نامه ای نوشتم که :
" با این همه آلودگی که دارم و با این گناهان و معاصی ، در درگاه حضرت باری تعالی چه حالی خواهم داشت و چگونه در من می نگرد ؟!"

در پاسخ برای من مرقوم فرمودند :

« آلایشی به دامنت ار هست باک نیست

 

زیرا ز اصل پاکی و از نسل حیدرینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 5 شهریور 1398 10:47 ق.ظ
many thanks considerably this excellent website will be professional in addition to casual
یکشنبه 3 شهریور 1398 03:41 ق.ظ
"We will need to build to a different one crescendo, cheri," he said.

"Therefore we could have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled up with lust, along with the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I'm feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.

I felt the pinnacle of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy,
and I wanted him to thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back approximately my clit.


I'm aching to get him inside, and I could truthfully tell that his
ought to push that wonderful hard cock inside me
was growing. His moans grew to check mine, and I knew the sense of my wet
pussy lips to the head of his cock was getting too much for both of us."Allow the finale begin," he explained, and he slid the top of his cock inside me.


Both of us gasped because held his cock there for your moment.
I contracted my pussy to get him further inside, and hubby threw his return with the sensation. Inch by excruciating inch
he pushed his cock inside me, with each time I squeezed
my pussy around him. His cock felt wonderful because it filled me, but I want to everthing inside me.
I rolled aside and rested my leg against his shoulder,
and he plunged his cock completely in.
چهارشنبه 23 مرداد 1398 01:16 ق.ظ
Quick search and have the most recent results Choose a
massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested
in escort girls? Discrete apartments? Complete a quick search by region of Israel.
دوشنبه 21 مرداد 1398 11:32 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino. He
is handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit his
face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He could be nice, with incredible arms and
also a chest that shines within this sweater.
We're standing ahead of one another talking about our everyday life, what we'd like
in the future, what we're seeking on another person. He starts telling me that they have been rejected many
times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say
He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens
for reasons right. But inform me, make use of reject me, would you
Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at the moment?' he stated as I get far better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I like how you think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my calcaneus in his leg, massaging it slowly. ‘What do you prefer in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you never know what you want. A person that won't say yes although I said yes. Someone who's unafraid of attempting new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new things, especially in relation to making new stuff in the bedroom ', I intimate ‘And I love women that are direct, who cut through the chase, like you only did. To get
honest, that's a huge turn on.
جمعه 18 مرداد 1398 01:14 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses
that are great for his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. They're well built, with incredible arms as well as
a chest that is unique for this sweater. We're standing in front of each
other preaching about our lives, what we want for
the future, what we're interested in on another person. He
starts saying that they have been rejected a great deal of
times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at
me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for reasons right.

But inform me, make use of reject me, could you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at this time?' he stated as I buy far better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I enjoy the method that you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my heel bone within his leg, massaging it slowly. ‘What do you enjoy ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you never know what they want. Somebody who won't say yes even if I said yes. Someone who's unafraid of trying interesting things,' he says. ‘I'm never afraid of trying a new challenge, especially in regards to making something mroe challenging in the bedroom ', I intimate ‘And Everyone loves girls who are direct, who cut with the chase, like you merely did. To get
honest, what a huge turn on.
جمعه 18 مرداد 1398 01:44 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a author for your blog.
You have some really great posts and I feel I would be a
good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely
love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
Please send me an e-mail if interested. Thanks!
پنجشنبه 17 مرداد 1398 06:31 ق.ظ
Excellent way of describing, and pleasant post to obtain facts
on the topic of my presentation topic, which i am going
to convey in college.
پنجشنبه 17 مرداد 1398 03:45 ق.ظ
It's nearly impossible to find experienced people on this
topic, but you seem like you know what you're talking about!

Thanks
چهارشنبه 16 مرداد 1398 09:24 ب.ظ
I used to be able to find good information from your articles.
سه شنبه 15 مرداد 1398 08:52 ب.ظ
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I
guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly
enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any helpful hints for rookie blog writers?
I'd really appreciate it.
یکشنبه 13 مرداد 1398 06:09 ب.ظ
Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I'm inspired!
Extremely helpful information specially the remaining phase :
) I handle such info much. I used to be seeking this certain information for a very long time.

Thanks and best of luck.
جمعه 11 مرداد 1398 06:12 ب.ظ
I always spent my half an hour to read this blog's articles everyday along with a cup of coffee.
دوشنبه 31 تیر 1398 11:49 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.

They're handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. He could be well developed, with incredible arms
including a chest that stands out within this sweater.

We're standing right in front of one another discussing our lives, what we want for the future,
what we're interested in on another person. He starts telling me that she
has been rejected loads of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for reasons right.
But inform me, can you reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you at this time?' he said as I buy more detailed him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I enjoy how you will think.' , he said.

For now, I start scrubbing my high heel in her leg, massaging it slowly. ‘What can you enjoy in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone discussion what they have to want. A person that won't say yes even though I said yes. Someone who's not afraid when trying a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when trying new stuff, especially on the subject of making new stuff in the bed room ', I intimate ‘And I love women who are direct, who cut throughout the chase, like you merely did. Being
honest, this is a huge turn on.
شنبه 29 تیر 1398 07:49 ب.ظ
thanks a lot a lot this web site can be official as well as informal
شنبه 29 تیر 1398 12:31 ب.ظ
I visited multiple web sites however the audio feature for audio songs
existing at this website is in fact superb.
چهارشنبه 26 تیر 1398 04:09 ب.ظ
خدمة سامسونج نعتبر خبرة فى سامسونج
الاوائل فى مصر و اكبر مراكز تبحث عنها عندما یقابلك عطل فى مكانس
سامسونج .حیث اننا نوفرالخدمةبالكامل فى
منزل العمیل ولا یتم سحب الغسالات نهائیا من مكانه هذا بالاضافة الى اننانملك طاقم عمل من مهندسینمدربین على الصیانةالفورى
لجمیع اعطال افران سامسونج
المكانس و استبدال جمیع قطع الغیار العاطلةبأخرى ذات جودة عالیةهذا ب الاضافة تمیزهم
بالخبرةالعالیة و التى تتیح لهم الاصلاحفورا
منزل العمیل و الخبرة التى تصل الى الى
سنواتطویلة لا تقل عن 25عام متواصلة
فى اصلاح میكروویف سامسونج

اذا كنت فى احتیاج لعمل صیانة ثلاجات سامسونج فى المنزل و كل ما علیك
هو الاتصال بنا على رقم صیانة میكروویف سامسونج فى مصر نحن فى انتظارك اینما
كنت نحن نخدم جمیع المحافظات لنسعى أن نكون الافضل فى
مجال عملنا و الاسرع فى التعامل معك و نوفر لك الصیانة فى كل مودیلات شاشات سامسونج
یکشنبه 23 تیر 1398 05:34 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back
later on. All the best
شنبه 22 تیر 1398 11:25 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also make comment due to this
brilliant article.
شنبه 22 تیر 1398 04:58 ق.ظ
The ads are susceptible to the many binding laws of the State of Israel.
جمعه 21 تیر 1398 07:15 ب.ظ
The ads are controlled by every one of the binding laws on the State of Israel.
پنجشنبه 20 تیر 1398 09:46 ق.ظ
"We will need to build to another crescendo, cheri,"
he said. "And we all will have an ending that is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled up
with lust, plus the soft skin of his hard cock against my sex was having its
intended effect. I became feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide
between my sensitive lips. I felt the actual top of his cock push agonizingly at the
entrance of my pussy, and I wanted him to thrust into me hard.

Instead he retracted and slid his hardness back
up to my clit.

I'd been aching to possess him inside, and I could
tell that his need to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to check mine, and I knew the sense of my wet pussy lips
for the head of his cock was getting a lot of both for of
us.

"Permit finale begin," he said, and that he slid the top of his cock inside me.


Both of us gasped because he held his cock there for any
moment. I contracted my pussy to pull him further inside, and then he threw his return on the sensation.
Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and
each and every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful the way it filled me, but I
wanted all of it inside me. I rolled aside and rested my leg against his shoulder, and the man plunged
his cock entirely in.
سه شنبه 18 تیر 1398 08:43 ب.ظ
Sexy2call Quick search to get the latest results Find
a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. In search of escort girls?
Discrete apartments? Come up with a quick search by
region
دوشنبه 17 تیر 1398 04:15 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back,
glasses which fit his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He could be well made, with incredible arms along with a chest
that shines on this sweater. We're standing right in front of each other discussing us, what you want for the future, what we're looking for on another person. He starts telling me that she has been rejected a great deal of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles at me, biting his lip.‘Oh, I don't know. Everything happens for grounds right.
But let me know, can you reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you at the moment?' he explained as I receive better him and kiss him.

‘When don't ask, function it.' I reply.

‘I enjoy how you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my hindfoot within his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you like in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone you never know what they have to want. Someone who won't say yes although I said yes. Someone who's not afraid when trying a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new stuff, especially when it comes to making new stuff in the bedroom ', I intimate ‘And I love women who are direct, who cut in the chase, like you merely did. Being
honest, that's a huge turn on.
یکشنبه 16 تیر 1398 10:49 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face,
hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. They're
quality, with incredible arms and a chest that is different on this sweater.
We're standing right in front of each other
discussing our everyday life, what we'd like in the future, what we're seeking on another person. He starts saying that she has
been rejected a great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
have faith that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for a reason right.
But identify, would you reject me, could you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you currently?' he stated as I am much better him and kiss him.

‘The next time don't ask, function it.' I reply.

‘I'm keen on how you would think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my rearfoot as part of his leg, massaging it slowly. ‘What do you prefer ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone you will never know the things they want. Somebody that won't say yes even if I said yes. Someone who's unafraid when trying interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new things, especially in regards to making new stuff in bed ', I intimate ‘And I love girls who are direct, who cut over the chase, like you may did. To get
honest, what a huge turn on.
شنبه 15 تیر 1398 03:39 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino. He could be handsome.

Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes and the most
wonderful lips I've seen. He is well made, with incredible
arms and a chest that sticks out on this sweater. We're standing
in-front of one another preaching about our everyday life, what we would
like for the future, what we're in search of on another person. He starts saying that bigger been rejected
loads of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I have faith that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for a good reason right.
But figure out, you wouldn't reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you at the moment?' he was quoted saying as I am nearer to him and kiss him.

‘Next time don't ask, function it.' I reply.

‘I'm keen on how you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my heel bone in her leg, massaging it slowly. ‘What exactly do that suits you in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone who knows what they have to want. Somebody that won't say yes even though I said yes. Someone who's unafraid of attempting new things,' he says. ‘I'm never afraid when trying new stuff, especially in regards to making something totally new in the bed room ', I intimate ‘And I love girls who are direct, who cut over the chase, like you may did. To become
honest, which is a huge turn on.
جمعه 14 تیر 1398 10:54 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
He or she is handsome. Brown hair slicked back,
glasses that are great for his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen.
They are well built, with incredible arms along with a chest that
is different about this sweater. We're standing before of each other talking about our way of life, what we really wish
for money for hard times, what we're searching for on another person.
He starts telling me that they have been rejected a great deal of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have
faith that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for an excuse right.
But analyze, you would not reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you currently?' he explained as I am more detailed him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I love how you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my rearfoot within his leg, massaging it slowly. ‘So what can you enjoy in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you never know the things they want. A person who won't say yes because I said yes. Someone who's not scared of trying new things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting something mroe challenging, especially in terms of making something mroe challenging in the bed room ', I intimate ‘And I like females who are direct, who cut through the chase, like you just did. To get
honest, that is a huge turn on.
دوشنبه 10 تیر 1398 06:54 ق.ظ
Sexy2call Quick search and obtain the modern results Choose a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search by
region, the greatest portal in Israel for discreet apartments
and escort girls, a variety of youth ads that provides you with service and guidance you didn't know,
browse by city and discover you the dream girl for an additional indulgence, business meeting?
Ads do not include and or provide and or encourage and or imply the provision of sexual services.
The ads are be subject to all of the binding laws with the
State of Israel.
یکشنبه 9 تیر 1398 02:06 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region,
find in minutes a villa to book by city, a range of rooms
lofts and villas. Be stunned at the photos and data that
the site has to provide you. The website is a center for all of you the ads inside the field, bachelorette party?
Use someone who leaves Israel? Regardless of what the reason why you will need to rent
a villa for the next event or just a bunch recreation well
suited for any age. The site is also the midst of rooms
by the hour, which has already been another subject, for lovers who are searhing for an expensive room equipped
for discreet entertainment which has a spouse or lover.
It doesn't matter what you are looking at, the 0LOFT website will make a search for you to find rentals for loft
villas and rooms throughout Israel, North South and
Gush Dan.
یکشنبه 2 تیر 1398 01:29 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region,
find in minutes a villa to rent by city, many different
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:33 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. They are
well developed, with incredible arms including a chest that
shines about this sweater. We're standing in-front of one another speaking about how
we live, what we wish into the future, what we're interested in on another person. He starts saying
that bigger been rejected a lot of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have
faith that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for a good reason right.

But let me know, would you reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you right this moment?' he said as I recieve much better him and kiss him.

‘When don't ask, simply do it.' I reply.

‘I prefer how you would think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my your back heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do that suits you girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone who knows what they have to want. Someone that won't say yes although I said yes. Someone who's not scared when attemping interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when you try interesting things, especially in relation to making new things in the bed room ', I intimate ‘And I enjoy girls that are direct, who cut over the chase, like you just did. To get
honest, this is a huge turn on.'
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ناصر مسکینی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :